Mr Fitness Clip yêu nước Hãy tập luyện, Hãy bảo vệ Tổ quốc